دانستنی ها در مورد فرش

نخ فرش ماشینی؛ پاور هیت ست راهکاری اصولی و مناسب

نخ فرش ماشینی

تاریخچه شرکت POWER HEAT SET و تولید نخ فرش

شــرکت Power Heat Set GmbH آلمانــی ماشــین آلات و اجــزای لازم بــرای نخ فرش را تأمیـن میکنـد. تمـام تجهیـزات  Power Heat Set توسط تکنســینهای ماهــر در Töging آلمــان تولیــد میشــوند. یــک تیــم مکانیــک و تکنســین در سراســر دنیـا بـرای نصـب و خدمـات ایـن شـرکت در دســترس اســت. شـرکتهای آمریکایـی تابـع ایـن هلدینـگ در دالتــون و جورجیــا همــراه بــا نمایندگیهای فــروش و نمایندگانی از سراســر جهان، پاســخ ســریع بــه نیازهــای مشــتریان را تضمین میکننــد. بخــش تحقیــق و توســعه Power Heat Set در Töging به طور مـداوم بـر روی بهینه سـازی محصولات کار میکنــد تــا ماشــینها را بــه ســطح بالاتری ارتقـا دهـد.
ایــن تیم بــر روی ایجاد مزایایی بــرای مشـتریان از نظـر کیفیت، توانایی اجـرا، بهره وری و صرفـه جویی در انـرژی متمرکـز اسـت.

تعریف اصطلاح نخ هیت ست شده:

در صنعت فرش ماشینی اصطلاح هیت‌ست یا هیت‌ست شده مربوط به نخ‌های به کار رفته در بافت فرش ماشینی می‌باشد. هیت‌ست یا تثبیت حرارتی به عملیاتی گفته می‌شود که الیاف فرش پس از ریسیده شدن در معرض دمای بالا قرار می‌گیرند (بخار) و پس از آن بلافاصله سرد می‌شوند. این عملیات باعث می‌شود کیفیت نخ هیت‌ست شده بسیار بالا برود. منظور از اصطلاحاتی مانند فرش هیت‌ست شده همان فرشی ‌است که با نخ هیت‌ست شده بافته شده است.

 محدوده ماشین آلاتی کـه بـه صنعـت فـرش و کفپوش ارائه می شود:

در حال حاضــر دو نــوع دســتگاه مختلــف بــه نامهــای GVA و HiPerSet را ارائــه میدهــد. هــر دســتگاه در اندازه های مختلــف موجود اســت. GVA بهتریـن انعطـاف پذیـری و عملکـرد بالا را بـرای نخ فرش هیــت ســت بــا حداکثــر ۹۶ ســر نــخ ارائه میدهــد.
بــه دلیــل پیکربندی ۶ کاناله آن در لات های کم در نوارهای مختلــف، حتــی میتوان رنگهـای مختلـف نـخ یـا همـان سـت مسـتقیم و فریــز را بــه طــور همزمان اجــرا کــرد.
HiPerSet تنهــا از یــک کانال بــرای هیـت ست کــردن نخ بــا بخــار بســیار گــرم اســتفاده میکنـد. حداکثـر ۸۴ سـر نـخ بـه طـور همزمـان در آن قابــل پــردازش اســت. هـر دو سیسـتم GVA و HiPerSet ،بـا بخـار بسـیار گـرم تحـت فشـار اتمسـفری کار میکننـد. بــا حــذف انســداد جریــان هــوا، حجــم زیــادی از گــردش آب و هــوا بــا فشــرده ســازی نســبتا زیــاد بــه دســت می آیــد کــه اجــازه میدهــد نخهـا بـه طـور سـریع و کامـل تـا دمـای مـورد نیـاز گـرم شـوند. ایـن جریـان بهتـر هـوا باعـث میشـود کـه نخ مـدت کمتـری در دسـتگاه قـرار گیــرد.

مشخصات نخ فرش با کیفیت چیست؟

ایــن ســوال بســیار خوبــی اســت، البتــه پاســخ سـاده ای نـدارد. مشـخصات نخ فرش ماشینی بـا کیفیـت همیشـه مطابـق بـا آنچـه اسـت کـه مشـتری نیـاز دارد. بازارهــا تحــت تأثیــر جنبه هــای مختلفــی ماننــد ترنــد و مــد، کاربــرد نخ یا فرش، نــوآوری در مــواد و فنـاوری، در دسـترس بـودن مـواد اولیـه، هزینـه مـواد اولیـه، هزینـه تولیـد و غیـره قـرار دارنـد. اصولا مشــخصات نخ فرش خــوب توســط مشـتریان تعریـف میشـود. طبیعتـا، آنچـه امـروزه مشــخصات خوبــی در نظــر گرفتــه میشــود، ممکــن اســت طــی چنــد هفتــه تغییــر کنــد.

نخ در صنعت فرش ماشینی اصلی ترین بخش در مشخص کردن کیفیت و دوام فرش است. 3 نوع نخ درتولید فرش چه دستباف چه ماشینی به کار برده میشود (نخ خاب ، نخ تارو نخ پود) در مورد تارو پود بدانید در استفاده از نخ خاب که مهمترین قسمت هر فرش ماشینی را در بر میگیرد به طور کلی 3 مورد اکریلیک ، پلی استر یا پلی استر فیلامنت وBCF که نوعی از پلی استر بسیار ارزانتر است کاربرد دارد که میزان نرمی ، زیبایی و دوام فرش، راحتی شستشو و هزینه نهایی فرش را مشخص میکند.

تأثیر ویروس کرونا در بخش نخ فرش! چگونــه بوده؟

بیمــاری همــه گیــر 19-Covid چالــش ســال گذشــته بــود.  بــه دلیــل تعطیــل شــدن کارخانه هــا، کاهــش تولیــد، کارکنــان قرنطینـه شـده، محدودیتهـای حمـل و نقـل، در دسـترس بـودن مـواد اولیـه و غیـره، مدتـی را دور از مشــتریان خــود ســپری کرده اند. امـا در مجمـوع و بـا توجـه بـه وضعیـت جهـان، امسـال را بـه خوبـی پشـت سـر گذاشـته اند.
در حــال حاضــر در ماههـای آخـر سـال ۲۰۲۰ و تاکنـون فعالیتهـای صنعتــی آنها در سراســر جهــان و شــاید بیشــتر در خاورمیانـه، افزایـش قابـل توجهـی داشـته اسـت. پروژه های زیــادی وجــود دارد و بــه نظر میرسد ایــن صنعت در تلاش است تــا از محدودیتهای 19-Covid خلاص شـود و بـه قـدرت قبلی خـود بازگردد یـا حتی بهتـر از آن عمــل کنــد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *